Ιππέας / Εξοπλισμός / Θώρακες

Stübben Back Protector Ενηλίκων

AA: 2006 Κωδικός: STU-0113

171.70 €

Περιγραφή προϊόντος

Περι­γρα­φή προ­ϊ­ό­ντος:
Σε συ­νερ­γα­σία με τη με­γα­λύ­τε­ρη εται­ρεία πα­ρα­γω­γής προ­στα­τευ­τι­κού εξο­πλι­σμού για μο­το­συ­κλε­τι­στές και σκιέρ, η Stübben κα­τα­σκευά­ζει τους θώ­ρα­κες προ­στα­σί­ας της  με σκο­πό την ανά­πτυ­ξη και­νο­τό­μων μο­ντέ­λων που, σε αντί­θε­ση με τους κοι­νούς θώ­ρα­κες προ­στα­σί­ας, θα προ­σφέ­ρουν άνε­ση και ταυ­τό­χρο­να υψη­λή ασφά­λεια για την σπον­δυ­λι­κή στή­λη που βρί­σκε­ται πά­ντα σε με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο τραυ­μα­τι­σμών. 

|Από­λυ­τη ασφά­λεια|

Ο back protector της Stübben εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νος σε μορ­φή "σά­ντουιτς" και πε­ριέ­χει θερ­μο-ελα­στι­κό αφρό σε αντί­θε­ση με τους σκλη­ρούς κοι­νούς θώ­ρα­κες. Στον back protector της Stübben η δύ­να­μη μιας κρού­σης δια­νέ­με­ται εξί­σου σε ολό­κλη­ρη την επι­φά­νεια μειώ­νο­ντας έτσι τον κίν­δυ­νο τραυ­μα­τι­σμού της σπον­δυ­λι­κής στή­λης.
Ο back protector της Stübben αντα­πο­κρί­νε­ται στον κα­νο­νι­σμό ασφα­λεί­ας EN 1621-2 και έχει πι­στο­ποι­η­θεί από το πολύ γνω­στό Curbtest, το πιο σκλη­ρό τεστ από όλα τα τεστ ποιό­τη­τας ασφα­λεί­ας κερ­δί­ζο­ντας την πρώ­τη θέση σε πολ­λά επί­πε­δα σύ­γκρι­σης.
Σε πρό­σφα­τα τεστ ασφα­λεί­ας, υπο­λειμ­μα­τι­κής ενέρ­γειας μετά την σύ­γκρου­ση ο back protector της Stübben με­τρή­θη­κε στα 5.13 KN πολύ κάτω από το ανώ­τα­το επι­τρε­πτό όριο που εί­ναι τα 9 KN. Ο Back protector της Stübben απορ­ρο­φά το 95% της ενέρ­γειας κρού­σης!

|Από­λυ­τη άνε­ση|

O back protector προ­σαρ­μό­ζε­ται προ­σαρ­μό­ζε­ται στη θερ­μό­τη­τα του σώ­μα­τος και προ­σφέ­ρει τη μέ­γι­στη άνε­ση στον αθλη­τή. Χάρη στην τέ­λεια εφαρ­μο­γή του και του ελά­χι­στου βά­ρους του (400- 1.000gr) επι­τρέ­πει με­γα­λύ­τε­ρη ελευ­θε­ρία κι­νή­σε­ων. O back protector της Stübben κα­λύ­πτει όλο το μή­κος της σπον­δυ­λι­κής στή­λης. Χάρη στο στυλ και την άνε­τη εφαρ­μο­γή του μπο­ρεί να φο­ρε­θεί άψο­γα κάτω από το σα­κά­κι.

  • CE-tested προ­στα­σία πλά­της (σύμ­φω­να με τα μο­το­συ­κλε­τι­στι­κά στά­νταρ EN 1621-2, Level 2)
  • Νικη­τής σε πολ­λά τεστ προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας
  • Προ­στα­σία υψη­λών προ­δια­γρα­φών για τη σπον­δυ­λι­κή στή­λη και τον κόκ­κυ­γα
  • Τέλεια εφαρ­μο­γή με θερ­μο-ελα­στι­κό ανα­πνέ­ο­ντα αφρό, που προ­σαρ­μό­ζε­ται στη σω­μα­το­δο­μή χάρη στη θερ­μο­κρα­σία του σώ­μα­τος
  • Μπο­ρεί να συν­δυα­στεί άρι­στα με ένα σα­κά­κι. Κατάλ­λη­λο για όλα τα ιπ­πι­κά αθλή­μα­τα
  • Εύκο­λο και γρή­γο­ρο πλύ­σι­μο

Mε­γέ­θη ενηλίκων:
Μέγεθος XS: Μήκος προ­στα­σί­ας της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 50 cm
Μέγεθος S: Μήκος προ­στα­σί­ας της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 54 cm
Μέγεθος M: Μήκος προ­στα­σί­ας της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 58 cm
Μέγεθος L: Μήκος προ­στα­σί­ας της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 61 cm
Μέγεθος XL: Μήκος προ­στα­σί­ας της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 64 cm

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Προσφορές
  • Περισσότερα

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα