Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

Ιππέας / Εξοπλισμός / Κράνη

UVEX Elexxion Pro

AA: 3148 Κωδικός: UVE-0037

198.00 €

Περιγραφή προϊόντος

UVEX Elexxion

Η σει­ρά UVEX elexxion εκ­προ­σω­πεί τη νέα γε­νιά στα κρά­νη ιπ­πα­σί­ας. Το πε­ρί­βλη­μα του κρά­νους εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νο από πο­λυ­καρ­βο­νι­κό πο­λυ­με­ρές σε συν­δυα­σμό με την τε­χνο­λο­γία hard shell δη­μιουρ­γώ­ντας ένα μο­να­δι­κό υβρι­δι­κό κρά­νος.To UVEX elexxion pro ltd εί­ναι ένα κρά­νος μέ­γι­στης ασφα­λεί­ας και άνε­σης, ελα­φρύ με τέ­λειο εξα­ε­ρι­σμό. Ο πρω­το­πο­ρια­κός σχε­δια­σμός και ο color blocking χρωματι­σμός του κρά­νους κά­νουν το elexxion το best seller μο­ντέ­λο της εται­ρεί­ας. Το εξαι­ρε­τι­κά προ­σεγ­μέ­νο σύ­στη­μα εξα­ε­ρι­σμού δια­σφα­λί­ζει δρο­σε­ρή αί­σθη­ση στο κε­φά­λι κατά την ίπ­πευ­ση ακό­μη και τις πιο ζε­στές μέ­ρες του κα­λο­και­ριού.

MADE IN GERMANY

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Προσφορές
  • Περισσότερα

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

OK